Be Active, Be yourself – Be an Entrepreneur!

Hlavným cieľom osemdňového tréningového kurzu, ktorý SIEDAS organizoval pre vyše 35 účastníkov z 10 krajín od 01-08/12/2013 v Podkylave bolo zlepšiť schopnosti lídrov a mládežníckych pracovníkov. Špeciálne navrhnutý kurz predstavoval kombináciu tzv. „soft skills“ a podnikateľských zručností, ktorými budú môcť lepšie pomáhať mladým ľuďom pri problémoch pri vstupe na pracovný trh.

Počas projektu sme k tejto otázke pristupovali z troch rôznych uhlov:

 1. Najskôr sme spoločne preskúmali problémy spojené so zamestnanosťou/nezamestnanosťou, sociálnou exklúziou/inklúziou, zdieľaním informácií a osvedčených postupov v mládežníckych projektoch a jednotlivých krajínách. Diskutovali sme o tom, ako by sme mohli posilniť postavenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a taktiež aký to má vplyv na rôzne sektory spoločnosti (ekonomika, politika, školstvo a zdravotníctvo).
 2. Ako ďaľší bod programu, účastníci sa zúčastnili tréningu na tzv. “soft skills”, ktoré im pomôžu pri práci s mládežou a taktiež aby neskôr vedeli poskytnúť tréning týchto dôležitých zručností pre zamestnateľnosť ďalším mladým ľuďom.
 3. V treťom kroku sme spoločne definovali konkrétne opatrenia a prediskutoval sme spoločné projekty v oblasti tejto tematiky.

Téma projektu je úzko spojená s názorom, že formálne a tradičné schopnosti môžu pomôcť mladým ľuďom počas pracovného pohovoru, ale tzv. “soft skills” im môžu pomôcť získať prácu.
Ciele kurzu boli najmä zvýšiť schopnosti mladých lídrov, ktorí pracujú s mládežou s nedostatkom príležitostí alebo sociálne vylúčených, poskytovaním rôznych prístupov a nástrojov pre zlepšenie ich schopností a zručností. Počas tréningu sme diskutovali aj o pojmoch ako zamestnanosť mladých ľudí, podnikanie, manažérske a vodcovské zručnosti.

Metodika tréningu je založená na neformálnom prístupe vzdelávania s konkrétnymi metódami, ako napríklad: malé pracovné skupiny, simulačné cvičenia, diskusie, koláže, prezentácie a ďalšie metódy neformálneho vzdelávania.

Pozn.:
Medzi mladých ľudí s nedostatkom príležitostí patria mladí ľudia, ktorí sú znevýhodnení:

 • geograficky: ml. ľudia z odľahlých, vidieckych alebo hornatých oblastí, z odľahlých regiónoch, ml. ľudia z problematických mestských častí, ml. ľudia pochádzajúci z oblastí z nedostatočnými službami a pod.
 • sociálne: ml. ľudia, ktorí čelia diskriminácii (na základe ich národnosti, sexuálnej orientácie, vierovyznania a pod.), ml. ľudia s nedostatočnými sociálnymi zručnosťami alebo antisociálnym správaním, delikventi, siroty, drogovo závislí a pod.
 • na základe vzdelania: ml. ľudia s problémami učenia, s neukončeným vzdelaním, bez kvalifikácie a pod.
 • ekonomicky: ml. ľudia zo sociálne slabého prostredia, dlhodobo nezamestnaní, ml. ľudia bez bydliska a pod.
 • na základe príslušnosti k určitej kultúre: mladí imigranti alebo utečenci alebo potomkovia imigrantov a utečencov, ml. ľudia z národných alebo etnických menšín a pod.
 • zdravotne: ml. ľudia s chronickými zdravotnými problémami, s psychickými poruchami a pod.
 • na základe postihnutia: ml. ľudia s mentálnym, zrakovým postihnutím, telesným, sluchovým postihnutím a pod.

 

 

 • Názov projektu: Be Active, Be yourself – Be an Entrepreneur!
 • Projektové č.: SK–43–E10–2013–R2
 • Program: Mládež v akcii (Youth in Action)
 • Koordinátor: SIEDAS – Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia
 • Kontakt: Ing. Lucia Richterová projects@siedas.org
 • Trvanie projektu: August 2013 – Január 2014

Comments are closed.