Darujte nám 2 % z Vašich daní

Vďaka 2 % z Vašich daní môže naše občianske združenie pomáhať mladým ľuďom, ktorí sú šikovní, chcú sa vzdelávať nad rámec školských povinností a prostredníctvom mnohých zmysluplných projektov pomáhajú zlepšovať spoločnosť v ktorej všetci spolu žijeme. Mladí ľudia sú naša budúcnosť! Ako na to?

Viac info si môžete prečítať tu a na facebook stránke. O našom úspešnom projekte preŠtudenta sa dozviete tu alebo taktiež na facebook stránke.

2 percentá_SIEDAS_banner

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2015 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“.  Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  • Do 30. 4. 2015 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte výlučne na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2014 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

SIEDAS nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

Môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2014 – marec 2015 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane. Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %. – V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2.

Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane. – V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3.

Do 31. 3. 2015 podávate daňové priznanie ako právnická osoba.

  • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8 €.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Viac informácií nájdete tu.

Fyzická osoba

  • Do 31. 3. 2015 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
  • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*
  • Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3 €.
  • V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)* z dane v prospech 1 prijímateľa:

Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII.

Daňovom priznaní typu B ich nájdete v Oddieli XIII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť:

IČO prijímateľa: 42278678
Právnu formu : Občianske združenie
Obchodné meno: SIEDAS
Sídlo: Mierová 5, 972 17  Kanianka

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

  • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2013 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

SIEDAS nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Comments are closed.