PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

praktik_logoSIEDAS sa zapojil do národného projektu „PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Vznik národného projektu PRAKTIK priamo súvisí s rastúcimi požiadavkami na rozšírenie inovatívnych prístupov a tvorivého potenciálu v neformálnom vzdelávaní predovšetkým prostredníctvom moderných metód zážitkového učenia.

 

Projekt je určený pre pracovníkov s mládežou (profesionálov) a mládežníckych vedúcich (dobrovoľníkov), ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, získať nové informácie a zároveň si osvojiť inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou v jednej z tém určených pre príslušný kraj Slovenska (okrem Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávnený čerpať finančné zdroje z Európskeho sociálneho fondu).

Súčasťou neformálneho zážitkového vzdelávania je praktické overenie nadobudnutých kompetencií na dopravnom ihrisku – Štartér, v rámci ktorého vyškolení pracovníci s mládežou pripravia štvorhodinový program v prierezovej téme dopravná výchova.

 

Deti, žiaci základných škôl a/alebo študenti stredných škôl, dostanú počas tejto štvorhodinovej aktivity na dopravnom ihrisku príležitosť nielen osvojiť si základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, ale aj vyskúšať si napríklad simulátor prevrátenia.

Program pre deti na dopravnom ihrisku prispieva k tomu, aby si lepšie uvedomovali riziká vyplývajúce z aktívnej účasti v cestnej premávke, ktorej účastníkmi sú buď ako chodci alebo ako používatelia dopravného prostriedku. Cieľom je poukázať na každodenné rizikové situácie a spôsoby ako sa s nimi vysporiadať.

Pripravený program je prispôsobený vekovej skupine účastníkov aktivity na dopravnom ihrisku a vo výraznej miere využíva efektívne zážitkové metódy neformálneho vzdelávania založené na priamej skúsenosti.

Jednej aktivity na dopravnom ihrisku sa môže zúčastniť približne 20 detí. Počas trvania aktivity je okrem vyškolených pracovníkov s mládežou k dispozícii aj zdravotnícky personál a zúčastnení žiaci majú zabezpečené úrazové poistenie.

 

Comments are closed.