O nás

Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia – SIEDAS (v preklade Slovenská asociácia pre sociálne inovácie a rozvoj podnikavosti) je mimovládna, dobrovoľná, záujmová, nezisková a politicky neviazaná asociácia, ktorá združuje občanov so záujmom o sociálne inovácie a rozvoj podnikavého prostredia a myslenia.
SIEDAS svojimi aktivitami podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti adaptovať myšlienky smerujúce k riešeniu aktuálnych výziev vo vzdelávaní, sociálnych, kultúrnych a ekonomických oblastiach.

Asociácia SIEDAS venuje svoju pozornosť obzvlášť na mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v duchu princípov podnikavosti a trvalo udržateľnej spoločnosti. V rámci tohto cieľa združenie svojimi aktivitami napomáha pri tvorbe študentskej kultúry, ktorá v sebe nesie prvky štúdia, aktívneho prístupu k napĺňaniu životných zámerov, relaxu a poznávania nového s cieľom rozšírenia obzorov mladých ľudí a uľahčenia ich vstupu na trh práce.

Mimo vyššie spomenutých cieľov, združenie SIEDAS do svojich aktivít zapája okrem mladých ľudí aj iné znevýhodnené skupiny, ktoré majú záujem vzdelávať sa v oblasti podnikania.
SIEDAS ďalej združuje ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v treťom sektore a prostredníctvom neformálneho vzdelávania a učenia z vlastných skúseností podporuje ich osobný a profesionálny rast.

Tieto ciele SIEDAS realizuje prostredníctvom nasledovných aktivít:

  • Podpory a propagácie príležitostí pre mladých ľudí;
  • Organizovaním vzdelávacích a voľnočasových aktivít, workshopov, tréningov, konzultácií, seminárov, konferencií, networkingových stretnutí a iných podujatí (aj s medzinárodnou účasťou) za účelom zlepšenia podnikateľských schopností a podpory potenciálu mladých ľudí;
  • Zapájaním sa do lokálnych, národných, európskych a medzinárodných programov a projektov;
  • Publikačnou činnosťou v tlači a médiách, rovnako aj publikáciou vzdelávacích materiálov;
  • Členstvom v národných a medzinárodných združeniach;
  • Spoluprácou s podobnými organizáciami na Slovensku, v EU a mimo krajín EU s cieľom prenosu know-how a skúseností;
  • Vytváraním priestoru pre neformálne vzdelávanie a učenie z vlastných skúseností.