Vizuálna identita projektu „Changemakers for European Democracy“: Symbol angažovanosti mladej generácie

Projekt „Changemakers for European Democracy“ predstavuje svoju vizuálnu identitu, ktorá bola vytvorená prostredníctvom otvorenej výzvy. Tú vyhrala talentovaná Michalina Kosakowska. Vizuálna identita projektu nesie jasné posolstvo o význame aktívnej účasti mladej generácie na politickom a spoločenskom živote Európskej únie.

Logo projektu predstavuje dynamickú figúru s rukou zdvihnutou nahor, ktorá symbolizuje silu a energiu mládeže. Tento motív odráža základnú myšlienku projektu, a to povzbudenie mladých občanov EÚ k aktívnemu zapojeniu do spoločenských a politických procesov. Ruka smerujúca nahor vyjadruje, že každý hlas má hodnotu a že zmena začína u jednotlivca, ktorý sa rozhodne byť aktívny a angažovaný.

V pozadí za figúrou sa nachádzajú dva nepravidelne tvarované vrstvy, ktoré symbolizujú dva hlavné okruhy: európsky a národný. Tieto vrstvy predstavujú viacdimenzionálnosť sveta, ale aj vrstvenie zmien, ktoré chcú účastníci projektu dosiahnuť. Európska a národná sféra sú v neustálej interakcii, čím sa zdôrazňuje význam súbežného pôsobenia na oboch úrovniach pri realizácii sociálnych a politických zmien.

Dizajn loga bol starostlivo vytvorený tak, aby odzrkadľoval ducha „Changemakers for European Democracy“, ktorého cieľom je posilnenie demokratického povedomia a podporenie mladých ľudí v demokratických procesoch.

Na podporu šírenia povedomia o projekte bol vytvorený ajj Giphy účet, ktorý obsahuje sériu animovaných GIFov spojených s projektom. Tieto GIFy sú dostupné pre všetkých užívateľov na sociálnych sieťach. Kreatívne a pútavé GIFy zlepšujú viditeľnosť a podporujú interakciu s publikom, čím pomáhajú zvyšovať povedomie o aktivitách projektu.

Vizuálna identita bude využívaná v rámci všetkých komunikačných kanálov projektu vrátane sociálnych sietí, webových stránok a propagačných materiálov. Vďaka tomu môžeme efektívne komunikovať hodnoty projektu a podporiť jeho poslanie prepojiť občanov s Európskou úniou a zvýšiť ich účasť na demokratických procesoch.

Comments are closed.